Mini

Game Name                           Recommended Age
Aliens                                            U5, U6 & U8
Batman & The Joker                     U6 & U8
Battleships                                    U8
Catch Me if You Can                     U3, U4, U5, U6 & U8
Chain Soccer                                U6 & U8
Clean Your Bedroom                    U3, U4, U5, U6 & U8
Dribble Tag                                   U6 & U8
Empty Your Cage                         U3, U4, U5, U6 & U8
Follow the Leader                       U3, U4, U5, U6 & U8
Fruit Salad                                   U5, U6 & U8
Head It, Catch It                            U6 & U8
Hungry Caterpillars                     U5, U6 & U8
Indie 500                                      U6 & U8
In To the Well                              U5, U6 & U8
King/Queen of the Ring               U6 & U8
Mario Kart                                    U5, U6 & U8
Mini Agility Course                       U3, U4, U5, U6 & U8
Musical Balls                                  U5, U6 & U8
Night at the Museum                   U3, U4, U5, U6 & U8
Numbers Game                            U5, U6 & U8
Nuts & Squirrels                           U3, U4, U5, U6 & U8
Ouch                                             U3, U4, U5, U6 & U8
Pinny Tag                                     U3, U4, U5, U6 & U8
Red Light, Green Light                 U4, U5, U6 & U8
Shark Attack                                 U3, U4, U5, U6 & U8
Shrek’s Swamp                             U3, U4, U5, U6 & U8
Small Sided Scrimmage               U5, U6 & U8
Soccer Bowling                              U5, U6 & U8
Think Fast                                     U3, U4, U5, U6 & U8
Thought the Gate                          U6 & U8
Valley of Doom                               U6 & U8
Wake the Bear                                U3, U4 & U5
Whats the Time Mr. Wolf              U3, U4, U5, U6 & U8
Yak Man                                        U6 & U8

Any unauthorized use of the content on this site is prohibited.  To seek permission to use these materials outside of United DFC please contact United DFC’s Director of Soccer at dos@udfc.ca.